03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص ساختاری و فیزیکی نانو ذرات xFe x-1Fe x-Zn
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پراش پرتو ایکس،مغناطش سنج نمونه لرزان
سال 1397
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

دراین پژوهش نانو ذرات فریت ترکیبی روی آهن – ) 4O2Fe xeF x-1Zn ( در X=0.2, 0.8 در دمای 773 درجه کلوین با روش عملیات گرمایی سنتز و خواص ساختاری و ممغناطیسی این دو غلظت متفاوت با هم مقایسه شد.. مشخصات ساختاری نمونهها توسط پراش پرتو ایکس (XRD) تعیین گردید با استفاده از دستگاه مغناطش سنج نمونه لرزان (VSM) مشخصات مغناطیسی مانند مغناطش اشباع و پسماند تعیین گردید. همچنین نتایج (VSM) نشان داد که نمونهایی با x=0.2 رفتار سوپر پارامغناطیسی و نمونهایی با X=0.8 رفتار فرو مغناطیس از خود نشان دادند.