03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت وبررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات فریت اسپینلی روی و آهن، سنتز شده به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پلی وینیل پیرولیدون، طیف سنجی جذبی،خواص ساختاری و اپتیکی
سال 1397
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش نانو ذرات فریتهای اسپینلی روی و آهن در دمای 777 کلوین به روش عملیات گرمایی سنتز شد.پلی وینیل پیرولیدون (PVP) بهعنوان یک عامل محافظ جهت پایدارسازی ذرات و جلوگیری از انباشته شدن آنها مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش XRD نشان داد که اندازه ذرات فریت آهن بزرگتر از فریت روی است. گاف انرژی بوسیله طیف سنجی جذبی اشعه ماوراء بنفش مریی ) UV-vis (اندازه گیری گردید. که گاف انرژی برای فریت آهن و روی به ترتیب 10 الکترون ولت به دست آمد. بطوریکه که مقادیر آن ثابت کرد که این نانو ذرات شبیه نیم رسانا رفتار کردند. ..2 ،207.2