03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر افزایش غلظت کلسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو بلورهای فریت کلسیم- کادمیم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میکروسکوپ الکترونی روبشی،مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی
سال 1394
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این تحقیق نا نو بلورهای فریت کلسیم -کادمیم با فرمول کلی 4O2FexCdx-1Ca به روش عملیات گرمایی در دمای 773 کلوین سنتز شد. مشخصات ساختاری به وسیله پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (FESEM تعییین گردید. خواص مغناطیسی این نانو بلورها مانند مغناطش اشباع )s(M و پسماند )r(M توسط دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی )(VSM در دمای اتاق بررسی شد. اندازه این نانو بلورها با استفاده از رابطه شرر و میکروسکوپ الکترونی روبشی برای یکی از نمونه ها مقایسه گردید که توافق بسیار خوبی با یکدیگر داشتند.