09 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر خواص ساختاری مغناطیسی و اپتیکی فریتهای اسپینل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عملیات گرمایی
سال 1398
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

دس ایی پظ ؾٍّ اً فشیت اّی اػپی لٌ س یٍ، آ یّ س یٍ آ یّ ت س ؽٍ ػولیات گشهایی ػ تٌض ؿذ. هخلات ػاختاسی - وً اّ ت ػَظ پشاؽ پشت ایىغ (XRD) تؼییی گشدیذ و حض سَ فاص اّی تل سَی دس شّ ػ وً تاییذ ؿذ. تا ت واسگیشی عیف ػ حٌ فشات فٌؾ هشئی (uv-visible) همادیش گاف ا شًطی تش حؼة الىتش ىٍ لٍت تخویی صد ؿذ. خ اَف هغ اٌعیؼی - وً اّ ها ذًٌ هغ اٌعؾ اؿثاع (Ms) اٍداس ذًگی هغ اٌعیؼی (Hc) ت ػَظ دػتگا هغ اٌعیغ ػ حٌ وً استؼاؿی (VSM) دسدهای اتاق تشسػی ؿذ و ایی تشسػی ًاى داد، اً اً فشیت آ یّ سفتاس فش هٍغ اٌعیغ، فشیت س یٍ سفتاس پاساهغ اٌعیغ فشیت س یٍ آ یّ سفتاس ػ پَشپاساهغ اٌعیغ داؿت ذٌ.