08 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و خاصیت آنتی باکتریال نانو ذرات فریت کلسیم –منیزیم به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
عملیات گرمایی، مغناطش اشباع، گاف انرژی، خواص آنتی باکتریال
سال 1399
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش خواص نوری ، مغناطیسی و ضد باکتریایی نانو ساختار های کلسیم منیزیم مورد بررسسی قرار گرفت. این نانو ساختار ها دردمای K 500 با روش ساده ای بنام عملیات گرمایی سنتز شد. تاثیر دمای کلسیناسیون بر میزان فاز بلوری ، و مورفلوژی (ساختار ریز) J, توسط تکنیک های مختلف ، مانند پراش پرتو ایکس (XRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)، و طیف سنج مادون قرمز (FT-IR)، مورد بررسی قرار گرفت. گاف انرژیی توسط طیف جذب (uv-vis) مورد مطالعه قرار گرفت خصوصیات مغناطیسی نانو مواد از جمله مغناطش اشباع (Ms) و القای مغناطیسی (Hc) توسط دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) دردمای اتاق بررسی شد نتایج نشان داد، نانو ذرات منیزیم–کلسیم رفتار سوپر پارامغناطیس داشتند. خواص آنتی باکتریال نمونه ها توسط باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس (S aureus) و باسیلوس (Bacilli) به عنوان باکتر های گرم مثبت و اشرشیا ایکلای (E.coli) به عنوان یک باکتری گرم منفی با روش کشت چمنی مورد بررسی قرار گرفت.