01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرعصاره اتانولی گیاه دارویی پونه و انتی بیوتیک محرک رشد تتراسایکلین برفاکتور های عملکرد تولیدی ،فرانسجه های بیوشیمیایی و تیتر ایمنی در بلدرچین تخم گذار ژاپنی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عصاره اتانولی پونه،انتی بیوتیک محرک رشد،بلدرچین تخم گذار ژاپنی،واحد هاو،پاسخ ایمنی
سال 1394
پژوهشگران سعید خلجی(استاد راهنما)

چکیده

مطالعه حاضر به منظور برسی اثرات افزودن عصاره اتانولی پونه در جیره غذایی به عنوان جایگزینی برای انتی بیوتیک محرک رشد و برسی تاثیر آن بر عملکرد تولیدی ،کیفیت تخم،فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی بلدرچین تخم گذار انجام شد.در هفته 35بلدرچین ها بر اساس وزن و درصد تولید تخم انتخاب شدند.ازمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4تیمار و 3 تکرار(هر تکرار دارای 12قطعه بلدرچین تخم گذار)شامل کنترل،عصاره اتانولی0/1و 0/2درصد پونه و 0/4درصد انتی بیوتیک محرک رشد تتراسایکلین انجام شد.خوراک مصرفی و تولید تخم به صورت هفتگی و بر اساس قفس ثبت شد.توده تخم ،واحد هاو،ضخامت پوسته ثبت و استحکام پوسته در پایان 42هفتگی اندازه گیری شد.در پایان ازمایش دو قطعه بلدرچین از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب و خونگیری از انها بعمل امد.پروفایل چربی پلاسما،گلوکز و البومن در هفته 42اندازه گیری شد.پاسخ ایمنی بر علیه بیماری نیوکاسل و انفلوآنزا در هفته 42 اندازه گیری شد.عصاره اتانولی پونه به طور معنی داری باعث افزایش وزن تخم و ضریب تبدیل غذایی و کاهش درصد تولید تخم شد(0/05>p).ضخامت پوسته ،استحکام پوسته و واحد هاو تحت تاثیر افزودن عصاره اتانولی پونه و انتی بیوتیک محرک رشد واقع نشد اما درصد وزن پوسته افزایش معنی داری در افزودن عصاره اتانولی 0/1 و0/2 درصد پونه و انتی بیوتیک تتراسایکلین داشت (0/05>p).استفاده از عصاره اتانولی پونه و تتراسایکلین در جیره بطور معنادار موجب بهبود پاسخ ایمنی بر علیه آنفلوآنزا شد(0/01>p).نتیجه این تحقیق مشخص نمود که استفاده از عصاره اتانولی پونه تاثیر مثبت بر عملکرد تولیدی داشت هر چند تاثیر آن بر پروفایل چربی پلاسما قابل توجه نبود.