01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات سطوح مختلف اسانس گیاه مورت بر خصوصیات عملکردی ،فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اسانس مورت،خصوصیات عملکردی،فراسنجه های بیوشیمیایی،باکتری های روده ،ریخت شناسی روده ،پاسخ ایمنی،جوجه های گوشتی
سال 1394
پژوهشگران سعید خلجی(استاد مشاور)

چکیده

این ازمایش به منظور برسی مقایسه ای اثرات اسانس گیاه مورت در مقایسه با انتی بیوتیک محرک رشد بر خصوصیات عملکردی ،نسیت اندام های داخلی بدن،فرانسجه های بیوشیمیایی خون،پاسخ ایمنی ، شمارش باکتری ها و مورفولوزی روده کوچک جوجه های گوشتی انجام شد.ابتدا اسانس مورت در ازمایشگاه تهیه شد و سپس تعداد180 قطعه جوجه گوشتی راس308(مخلوط نرماده)در قالب 5تیمار و سه تکرار ،تعداد12قطعه جوجه برای هر تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفی از سن 1تا42 روزگی مورد ازمایش قرار گرفت.جیره های ازمایشی عبارت بودند از:تیمار1(شاهد)جیره پایه و اسانس مورت 100 میلی گرم درکیلو گرم،تیمار4جیره پایه با اسانس مورت 300 میلی گرم در کیلو گرم و تیمار 5 جیره پایه و اسانس مورت 500 میلی گرم در کیلو گرم دریافت نمودند.نتایج نشان داد که بین تیمارهای ازمایشی از نظر خصوصیات عملکرد و از جمله مصرف خوراک،وزن زنده ،ضریب تبدیل و شاخص تولید هر چند تیمار انتی بیوتیک بالاترین شاخص تولید را داشت ،اما تیمارهای 300،500،100میلی گرم در کیلو گرم اسانس مورت به ترتیب بهترین شاخص های تولیدی را داشت (p0/05).مصرف اسانس مورت500باعث بهبود برخی از فراسنجه های خونی(تری گلیسرید،کلسترول وldl)شد(0/05>p).سطوح مختلف تیمارهای مصرف کننده اسانس مورت اثرات معنی داری بر کاهش جمعیت میکروبی اشرشیاکولی نسبت به سایر تیمارها نشان داد.تیمارمورت100میلی گرم در کیلو گرم خوراک کمترین جمعیت سالمونلایی را داشت،در بین تیمارهای مختلف از نظر صفت طول پرز به عمق کریپت معنی دار شد.تیتر ایمنی و انزیم های کبدی و از نظر صفت نسبت اندام های داخلی در تیمار های مختلف ازمایشی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.بر اساس نتایج حاضر ،برای جایگزینی انتی بیوتیک محرک رشد در شرایط پرورشی مناسب،استفاده از سطوح مختلف اسانس مورت در حیره های ازمایشی به ترتیب اسانس های 300،500،100میلی گرم در کیلو گرم بهترین اثرات را داشت.