01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر افزودن فیتوسید بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جیره های آردی و پلت
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
فیتوسید، جوجه گوشتی، ایمنی، سلامت روده
سال 1396
پژوهشگران سعید خلجی

چکیده

آزمایشی برای بررسی اثر افزودن فیتوسید بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها بر عملکرد، پاسخ ایمنی، فراسنجه های خونی، جمعیت میکروبی و رشد دستگاه گوارش جوجه های گوشتی انجام پذیرفت. برای انجام این آزمایش تعداد 224 قطعه جوجه یک روزه نر (راس 308) با میانگین وزن 1±41 گرم انتخاب شدند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار (4 تیمار جیره آردی و 4 تیمار جیره پلت) و 4 تکرار و 7 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمار ها شامل تیمار کنترل، کنترل+1 گرم فیتوسید در هر کیلوگرم خوراک، کنترل+ 2 گرم فیتوسید در هر کیلوگرم خوراک و کنترل + 500 گرم سالینومایسین در هر کیلوگرم خوراک. افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها در سنین مختلف در هر پن مورد اندازه گیری قرار گرفت. همچنین فراسنجه های خونی در سنین 21 و 42 روزگی اندازه گیری شد. تیتر واکسن آنفولانزا و نیوکاسل در سن 36 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای شمارش جمعیت میکروبی سالمونلا، کلی فرم و اشریشیاکلی در سنین 7 و 21 روزگی از ایلئوم و سکوم جوجه ها نمونه برداری صورت گرفت. جوجه ها در سن 42 روزگی کشتار و وزن نسبی قطعات لاشه اندازه گیری شد. همچنین مورفولوژی روده در سن 42 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفت. افزودن فیتوسید بطور معنی دار باعث افزایش وزن بدن و کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی در جوجه های تغذیه شده با خوراک آردی گردید (01/0>P). تفاوت وزن جوجه های تغذیه شده با دان آردی حاوی فیتوسید با تیمار کنترل فاقد فیتوسید حدود 162 گرم در سن 42 روزگی بود و وزن به دست آمده با تیمار حاوی آنتی بیوتیک قابل مقایسه بود. نتایج بدست آمده در جوجه های تغذیه شده با خوراک پلت افزایش معنی دار خوراک و وزن بدن در هفته اول گردید (01/0>P). نتایج بدست آمده نشان داد که تیمارهای حاوی فیتوسید نسبت به تیمار شاهد فاقد افزودنی و نیز تیمار حاوی آنتی بیوتیک سالینومایسین ضریب تبدیل غذایی پایین تری داشتند. افزودن فیتوسید همچنین pH ژژنوم و ایلئوم را بطور قابل توجهی کاهش داد ولی تاثیری روی pH سایر قسمت های دستگاه گوارش نداشت (01/0>P). افزودن فیتوسید به جیره های آردی سطح اوره، اسید اوریک و ازت اوره ای خون جوجه های گوشتی را بطور معنی داری کاهش داد (001/0>P). افزودن فیتوسید به جیره های پلت و آردی منجر به کاهش بسیار معنی دار جمعیت باکتری های سالمونلا، کلی فرم و اشریشیاکلی در سنین 7