01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر افزودن مخلوط سیاه دانه و پونه با اسید فرمیک پوشش دار بر عملکرد، فراسنجه های خونی، مورفولوژی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های تغذیه شده با جیره های آردی و پلت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسید فرمیک؛ ایمنی؛ پونه و سیاه دانه؛ جوجه گوشتی؛ سلامتی روده؛ فیتوسید
سال 1398
مجله پژوهش های علوم دامی
پژوهشگران سعید خلجی

چکیده

زمینه مطالعاتی: بررسی اثر مخلوط گیاهان دارویی و اسیدهای آلی در جوجه­های گوشتی. هدف: بررسی اثر افزودن مخلوط سیاه دانه و پونه با اسید فرمیک پوشش دار (فیتوسید)با هدف بهبود سلامتی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه­های گوشتی. روش کار: آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی شامل4 تیمار بصورت جیره آردی و 4 تیمار بصورت جیره پلت در 4 تکرار و 7 پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمارها شامل تیمار کنترل، کنترل به همراه1 گرم فیتوسید در هرکیلوگرم خوراک، کنترل به همراه 2 گرم فیتوسید در هرکیلوگرم خوراک و کنترل به همراه 500 گرم سالینومایسین در هرکیلوگرم خوراک. افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی جوجه­ها در سنین مختلف در هر واحد آزمایشی مورد اندازه­گیری قرار گرفت. همچنین فراسنجه­های خونی در 21 و 42 روزگی، مورفولوژی روده در 42 روزگی و جمعیت میکروبی ایلئوم و سکوم در 7 و 21 روزگی اندازه گیری شد. نتایج: افزودن فیتوسید بطور معنی­دار باعث افزایش وزن بدن و خوراک مصرفی و کاهش معنی­دار ضریب تبدیل غذایی در جوجه­های تغذیه شده با خوراک آردی و پلت شد (01/0>P). افزودن فیتوسید همچنین pH ژژنوم و ایلئوم را بطور قابل توجهی کاهش داد (01/0>P). افزودن فیتوسید در جیره­های پلت سطح اسید اوریک و ازت اوره­ای خون جوجه­های گوشتی را بطور معنی­داری کاهش داد. افزودن فیتوسید به جیره­های پلت و آردی منجر به کاهش بسیار معنی­دار جمعیت باکتری­های سالمونلا، کلی­فرم و اشریشیاکلی در 7 و 21 روزگی در ایلئوم و نیز سکوم جوجه­های گوشتی شد. فیتوسید بطور معنی­داری طول پرزهای ایلئوم را افزایش داد. نتیجه گیری نهایی: بطور­کلی نتایج بدست آمده نشان داد که مخلوط گیاه دارویی با اسید آلی میتواند در سلامتی دستگاه گوارش نقش قابل توجهی داشته باشد.