01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عملکرد، متابولیتهای خونی جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی در جیره های حاوی بذر دو گیاه ریحان و خاکشیر(Descurinia Sophia)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سترس گرمائی، ریحان، جوجه گوشتی، عملکرد
سال 1398
پژوهشگران داور گروه علوم دامی-ایمان حاج خدادادی ، سعید خلجی

چکیده

به منظور بررسی عملکرد، متابولیتهای خونی جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی در جیره های حاوی بذر گیاهخاکشیر(Descurinia Sophia)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام پذیرفت. در این پژوهش تعداد 336 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 با 5 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 42 روز پرورش داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره شاهد،2- جیره شاهد همراه با 5/0 درصد بذر گیاه ریحان 3- جیره شاهد همراه با 1 درصد بذر گیاه ریحان 4- جیره حاوی 1/0 درصد استرس پک (حاوی ویتامین سی و آسپرین). نتایج نشان می‎دهد که استفاده از افزودنی ها بر مولفه وزن بدن در 10، 24 و 42 روزگی بین تیمارها تفاوت معنی‎داری ایجاد کرد( 05/0>P). در 10 روزگی بهترین عملکرد وزن بدن در تیمارهار حاوی افزودنی بود که با تیمار کنترل تفاوت معنی داری داشت. در وزن 24 و 42 روزگی بهترین عملکرد، مربوط به تیمارهای ریحان یک درصد و ترکیب استرس پک بود که با تیمار کنترل تفاوت معنی داری داشتند. می توان نتیجه گرفت که بذر گیاه ریحان (1درصد) بعنوان یک افزودنی خوراکی در بهبود تولید و سلامت پرنده در شرایط استرس گرمائی مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از صفتهای عملکردی عملکرد سطح دو بذر ریحان بالاتر از تیمار شاهد و موازات تیمار استرس پک بود لذا پیشنهاد می شود برای بهبود صفات عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی از سطح (1 درصد) خاکشیر در جیره جوجه های گوشتی استفاده شود.