20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه قابلیت آنتی باکتریال نانو ذرات ZnSe سنتز شده در زمان های مختلف تابش مایکروویو بروش انتشار دیسک روی باکتری های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات ZnSe، تابش مایکروویو، روش انتشاردیسک، خاصیت آنتی باکتریال.
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری ، مهدی قبولی

چکیده

در پژوهش حاضر، نانوذرات سلنیدروی در محیط آبی با استفاده از حلال اصلی آب دیونیزه و با استفاده از منابع یون سلنیوم و روی در 2/11= pHسنتز شده اند. در فرایند سنتز از محلول یک مولار هیدروکسید سدیم به عنوان تنظیم کننده pH استفاده شده است. همچنین از محلول تیوگلیولیک اسید (TGA) به عنوان عامل پوششی روی سطح نانوذرات جهت جلوگیری از کلوخه ای شدن و کنترل توزیع اندازه آن ها استفاده شده است. پس از سنتز نانوذرات، محلول حاصل جهت رشد نانوذرات در زمان های مختلف 0، 1، 2، 3، 4 و6 دقیقه تحت تابش مایکروویو قرار گرفته است. مشخصه نگاری پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فرابنفش-مرئی مؤید تشکیل فاز نانو با اندازه میانگین ذرات 64/1 نانومتر می باشد. با توجه به اندازه کوچک نانوذرات حاصل، خاصیت آنتی باکتریال این نانوذرات به روش انتشار دیسک در محیط کشت جامد مولر-هینتون-آگار انجام شده است؛ در این فرایند نانو ذرات بر دیسک های کاغذی بارگذاری شده و روی محیط کشت آغشته به باکتری های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده ایجاد هاله ی ممانعت از رشد باکتری های مذکور در اطراف دیسک ها بوده و اندازه گیری قطر هاله های مذکور مؤید بزرگ تر بودن قطر هاله ها در باکتری سودوموناس آئروژینوزا می باشد و بنابراین نانو ذرات مورد بررسی عملکرد بهتری روی سودوموناس آئروژینوزا دارند که می تواند در زیست فناوری، زیست پزشکی و صنایع غذایی منشاء کاربرد باشد.