20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مطالعه اثر مدت زمان تابش مایکروویو بر زیست آزمون ضد باکتری نانوبلورهای سلنید روی در حضور دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات سلنید روی، تابش مایکروویو، روش انتشار دیسک، خاصیت آنتی باکتریال،باکتری های گرم مثبت.
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری ، مهدی قبولی

چکیده

در کار حاضر، نانوذرات سلنیدروی از طریق روش آبی-مایکروویو با اعمال مدت زمان های مختلف تابش در 2/11=pH سنتز شده اند و خواص ضد میکروبی آن ها علیه باکتری های گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس بررسی شد، تکنیک های استفاده شده برای مشخصه یابی نانوذرات سنتز شده عبارتند از پراش پرتو X و میکروسکوپ الکترونی روبشی که به ترتیب برای تعیین ساختار بلوری و مورفولوژی نانوذرات سنتز شده مورد استفاده قرار گرفته است و خواص نوری به وسیله طیف سنجی UV-Vis بررسی شده است؛ مشخصه نگاری پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فرابنفش-مرئی مؤید تشکیل فاز نانو درگستره 142/2 -942/1 نانومتر می باشد. با توجه به اندازه کوچک نانوذرات حاصل، خاصیت آنتی باکتریال این نانوذرات به روش انتشار دیسک در محیط کشت جامد مولر- هینتون آگار انجام شده است؛ نانوذرات ZnSe با بار منفی خود با گروه های تیول در غشای سلولی پروتئین واکنش نشان می دهند و عملکرد سلول ها را مختل می کند که میزان کنترل و مهار میکروارگانیسم های استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس گزارش شده است و به نظر می رسد که اتصال به سطح و نفوذ و از بین بردن غشا، مهم ترین مکانیزم نانوذرات ZnSe است؛ در مجموع می توان این گونه بیان کرد که مکانیزم اصلی ویژگی های ضدباکتریایی نانوذرات سلنیدروی، رسوخ کردن این نانوذرات به دیواره سلول باکتری است که بر روی حیات و تکثیر سلول تاثیرگذار است. از میان سویه های مورد بررسی، نتایج نشان داد که نانوذرات سلنیدروی خاصیت ضد میکروبی بالایی در مقابل باکتری باسیلوس سرئوس دارند. قطر هاله عدم رشد باکتری باسیلوس سرئوس و استافیلوکوک اورئوس برای نمونه های مختلف به ترتیب در گستره (mm)86/16-96/8 و (mm) 34/14-37/9 بود و به طور کلی رابطه مستقیمی بین قطر هاله عدم رشد و اندازه نانوذرات وجود دارد.