20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ناخالصی مس بر قابلیت ضد میکروبی نانوذرات ZnSe آلاییده به مس با استفاده از باکتری های گرم منفی Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات ZnSe، ZnSe:Cu، تابش مایکروویو، خاصیت آنتی باکتریال، اثر مس بر خاصیت آنتی باکتریایی نانوذرات، روش انتشار دیسک، اشرشیا کولای، سودوموناس آئروژینوزا
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری ، مهدی قبولی

چکیده

در پژوهش حاضر، ابتدا نانوذرات ZnSe:Cu با درصدهای مختلف ناخالصی (0، 1/0، 75/0 و 5/1 درصد) و همچنین ZnSe تحت تابش مایکروویو به مدت 6 دقیقه به روش آبی تهیه شده و سپس، خواص آنتی باکتریایی بر روی دو باکتری گرم منفی اشرشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا، به روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش جهت سنتز نانوذرات مذکور، پودرهای سلنیم و سدیم بوروهیدرید به عنوان مواد اولیه تهیه منبع یون سلنیم و استات روی به عنوان منبع یون روی مورد استفاده قرار گرفته است. با تنظیم pH محلول روی مقدار 2/11، از تیوگلیکولیک اسید (TGA) به عنوان عامل پوششی جهت ممانعت از کلوخه ای شدن نانوذرات سنتز شده استفاده شده است. نتایج مشخصه نگاری پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فرابنفش-مرئی محول حاوی نانوذرات نشان دهنده گستره ی 14/2-94/1 برای اندازه نانوذرات و گاف حدودeV 65/3-5/3 می باشد. جهت مطالعه خاصیت آنتی باکتریال نمونه ها، ابتدا باکتری های اشرشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا بر محیط کشت آگار تلقیح شده و دیسک های بارگذاری شده توسط نانوذرات مورد مطالعه بر روی آن ها قرار گرفت. پس از گذشت 18 ساعت از ماندگاری نمونه های نهایی در انکوباتور، قطر هاله های ممانعت از رشد هر باکتری (میزان حساسیت آن ها) اندازه گیری شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که این نانوذرات دارای خاصیت آنتی باکتریایی قابل توجهی بر روی باکتری های گرم منفی اشرشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا می باشند و قابلیت استفاده در حوزه داروهای ضد باکتری را دارا می باشند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین فعالیت نانوذرات آلاییده، مربوط به درصد ناخالصی مس 5/1 روی باکتری اشرشیا کولای می باشد. همچنین نمونه بدون بدون ناخالصی تهیه شده تحت زمان تابش مایکروویو به مدت 6 دقیقه، دارای بیشترین فعالیت ضد باکتری برای باکتری سودوموناس آئروژینوزا بود.