20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
زیست آزمون انتشار دیسک برای آشکارسازی فعالیت آنتی باکتریایی نانو بلورهای ZnSe ساخته شده در pH های مختلف بر باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باکتری گرم مثبت، نانو ذرات ZnSe، تابش مایکروویو، روش انتشار دیسک، خاصیت آنتی باکتریال.
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری ، مهدی قبولی

چکیده

در پژوهش حاضر، نانو ذرات سلنید روی با استفاده از روش آبی مایکروویو-همراه، که جزء روش های پایین به بالای ترموشیمیایی محسوب می شود، در 2/12و2/11، 2/10، 8=pH و تحت زمان صفر و شش دقیقه تایش مایکروویو سنتز شده اند. در روش تابش امواج مایکروویو برای تهیه نانو ذرات ZnSe، از یک ماده به عنوان منبع تولید کننده Zn و از یک ماده به عنوان منبع تولید کننده Se استفاده می شود و در تمام مراحل سنتز نانو ذره از آب دیونیزه به عنوان حلال اصلی استفاده می گردد. همچنین از مولکول های آلی تیوگلیکولیک اسید (TGA) بعنوان عامل پوششی استفاده می شود تا نانو ذرات با توزیع اندازه باریک و قابل کنترل بدست آیند. سپس با توجه به ملاحظات نوری ( گاف نوری و کیفیت بلوری ) و ساختاری که توسط پراش پرتو (مؤید تشکیل نانو ذرات با اندازه میانگین ذرات 73/1 نانومتر می باشد)، خاصیت آنتی باکتریال آنها با استفاده از روش انتشار دیسک در محیط کشت جامد مولر-هینتون-آگار روی باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده ایجاد هاله ی ممانعت از رشد باکتری های مذکور در اطراف دیسک های حاوی نانو ذرات بوده و اندازه گیری قطر هاله های مذکور مؤید بزرگ تر بودن قطر هاله ها در باکتری باسیلوس سرئوس می باشد و بنابراین نانو ذرات مورد بررسی عملکرد بهتری روی باسیلوس سرئوس دارند؛ که می تواند به عنوان یک عامل ضد میکروبی علیه عفونت های ضد باکتریایی و ضد قارچی در زیست فناوری، زیست پزشکی و صنایع غذایی منشاء کاربرد باشد.