20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر pH محلول حاوی نانو ذرات سلنید روی بر قطر هاله ممانعت از رشد باکتری های گرم منفی اشرشیاکولی و سودوموناس آئروژینوزا
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باکتری گرم منفی، نانوذرات ZnSe، تابش مایکروویو، روش انتشاردیسک، خاصیت آنتی باکتریال.
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری ، مهدی قبولی

چکیده

در سال های اخیر تحقیقات فراوانی جهت بررسی و توسعه عوامل ضد میکروبی جدید از منابع مختلف عیله میکروارگانیسم ها صورت گرفته است. در این پژوهش، اثر آنتی باکتریال نانو ذرات سلنیدروی که با استفاده روش آبی در 2/12و2/11، 2/10، 8=pH سنتز شده و توسط تابش مایکروویو در دو زمان صفر و شش دقیقه رشد یافته اند، بررسی می گردد. لازم به ذکر است، که مشخصه نگاری پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فرابنفش-مرئی نمونه ها، مؤید تشکیل فاز نانو می باشد. بررسی خاصیت آنتی باکتریال این نانو ذرات با استفاده از روش انتشار دیسک در محیط کشت جامد مولر-هینتون-آگار آغشته به باکتری های گرم منفی اشرشیاکولی و سودوموناس آئروژینوزا انجام گرفت. نتایج نشان داد که نانو ذرات سلنید روی، اثرات ضد میکروبی علیه هر دو باکتری اشرشیاکولی و سودوموناس آئروژینوزا دارد و هاله ی ممانعت از رشد باکتری در اطراف دیسک ها ایجاد شده است. مقادیر اندازه گیری از قطر هاله های مذکور مؤید بزرگ تر بودن قطر هاله ها ممانعت از رشد در باکتری سودوموناس آئروژینوزا نسبت به اشرشیاکولی در 8=pH و2/10=pH و در زمان تابش مایکروویو صفر دقیقه می باشد و این در حالی است که در 2/12و2/11=pH و در زمان تابش میکروویو صفر دقیقه عکس روند مذکور اتفاق افتاده است. با افزایش زمان تابش مایکروویو از صفر به شش دقیقه قطر هاله عدم رشد به غیر از 8=pH در سایر مقادیر pH برای نانو ذره مورد نظر، برای باکتری سودوموناس آئروژینوزا بزرگ تر می باشد. بنابراین در حالت کلی، نانو ذرات مورد بررسی در 2/12و2/11، 2/10، 8=pH و در دو زمان تابش مایکروویو صفر و شش دقیقه، عملکرد بهتری روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا دارند.