29 اردیبهشت 1401
حديث طوافي

حدیث طوافی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده ی علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژِی (پزشکی و مولکولی)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کارایی دو روش پالایش زیستی در حذف ترکیبات سیلیس از خاک منطقه ازندریان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زیست پالایی، گیاه پالایی، سیلیس، خرفه پرپهن، قارچ فوزاریوم اکسیسپوروم
سال 1400
مجله سلامت و محیط زیست
پژوهشگران آرش بابایی ، معصومه ملکی ، حدیث طوافی

چکیده

زمینه و هدف: زیست پالایی و به تبع آن یکی از شاخه های اصلی آن، یعنی گیاه پالایی، از فرایندهای مهم و اساسی برای پاک سازی و حذف آلودگی ها در محیط زیست محسوب می گردد. با توجه به کثرت کارخانجات سیلیس در منطقه­ ازندریان شهرستان ملایر و آلودگی زیاد سیلیس خاک در این منطقه، این مطالعه­ با هدف مقایسه­ اثر زیست پالایی قارچ Fusarium oxysporum و گیاه پالایی Portulace olerace.L در جذب سیلیس صورت گرفت. روش بررسی: به این منظور کشت خرفه در شرایط گلخانه­ای و در غلظت­های مختلف سیلیس و تحت تیمار قارچ در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصله نشان داد که قارچ با سرعت بالا و در آلودگی سیلیس با غلظت 95 درصد به راحتی رشد کرده و توانست 84/50 درصد سیلیس موجود در خاک را جذب کند و گیاه هم توانست در آلودگی 80 درصد سیلیس، بالاترین میزان جذب را به مقدار 61/71 درصد داشته باشد و بیشترین میزان جذب سیلیس در همزیستی گیاه و قارچ در غلظت 80 درصد سیلیس و به میزان 69/90 درصد است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سیلیس تاثیر مثبت و معنی­داری بر صفات فیزیولوژیکی گیاه خرفه داشته و باعث افزایش میزان فنل، فلاونوئید و آنتوسیانین شده است. همزیستی قارچ و گیاه هم باعث افزایش صفات فیزیولوژیکی نام برده در گیاه خرفه شد. همچنین همزیستی گیاه و قارچ در جذب سیلیس تاثیر مثبتی داشته است و می تواند به کاهش آلودگی های ناشی از تراکم سیلیس در منطقه موثر باشد.