25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه سنبل الطیب در شرایط تنش خشکی.
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اندوفیت، گیاهان دارویی، تلقیح، تنش های غیر زیستی
سال 1396
پژوهشگران مهدی قبولی ، زهرا موحدی ، روح الله کریمی

چکیده

قارچ P. indica به عنوان یک قارچ اندوفیت شبه میکوریزی باعث تحریک رشد بسیاری از گونه های گیاهی گردیده و همچنین مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی را افزایش می دهد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر قارچ اندوفیت P.indica بر برخی پارامترهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه سنبل الطیب در شرایط نرمال و تنش بود. این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل روش های مختلف استفاده از قارچ ایندیکا به عنوان فاکتور اول و سطوح مختلف آبیاری (تنش خشکی و عدم تنش) به عنوان فاکتور دوم بود. نتایج حاصل نشان داد که تلقیح با قارچ P. indica سبب افزایش کلیه صفات اندازه گیری شده به صورت معنی داری نسبت به گیاهان شاهد گردید و بر نقش موثر این قارچ در بهبود خصوصیات گیاه سنبل الطیب تحت شرایط تنش خشکی دلالت داشت. با توجه به این نتایج به نظر می رسد قارچ علاوه بر کلنیزاسیون سنبل الطیب بر بهبود رشد آن در شرایط تنش خشکی نیز موثر است