25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز، طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ(FTIR) نقاط کوانتومی سلنید روی و بررسی قابلیت ضدباکتریایی آنها علیه باکتریهای گرم منفی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سلنید روی
سال 1398
پژوهشگران داریوش سوری ، حدیث طوافی ، مهدی قبولی

چکیده

در این پژوهش، نقاط کوانتومی سلنید روی به روش شیمیایی و در pH های مختلف سنتز شده و سپس با تابش امواج ماکروویو در زمانهای مختلف رشدداده شدند. به منظور تایید تشکیل ساختار سلنید روی، بررسی ساختار مولکولی و نوع پیوندهای شیمیایی عناصر، طیف سنجی FTIR انجام شد. با روش رقیق سازی سریالی، قابلیت ضد باکتری این نانوذرات علیه باکتری های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در رژیم بازیسیته های مختلف با زمان تابش مایکروویو(MWIRT) صفر و شش دقیقه، نمونه ی سنتز شده در pH معادل 2/10 بطور کلی دارای کمترین چگالی نوری و در نتیجه کمترین جذب نوری است (دال بر کمترین میزان باکتری در محیط کشت حاوی نانوذره)؛ بعبارت بهتر، این نمونه دارای بهترین حساسیت ضدباکتری می باشد. در رژیم زمانهای مختلف تابش مایکروویو، انتظار می رود که با افزایش زمان تابش، اندازه نانوذات بزرگتر شده و در بحث حساسیت ضد باکتری نمونه منجر به کاهش احتمال نفوذ نانوذره به دیواره سلولی باکتریها و نهایتا کاهش خاصیت ضد باکتری شود.