25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر قارچ Piriformospora indica بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شنبلیله تحت تنش کادمیم در سیستم هواکشت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اندوفیت، تلقیح، فلز سنگین
سال 1398
پژوهشگران زهرا موحدی ، مهدی قبولی

چکیده

تنش فلزات سنگین یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان در بسیاری از مناطق دنیا است. قارچ Piriformospora indica به عنوان یک قارچ اندوفیت شبه میکوریزی باعث تحریک رشد بسیاری از گونه های گیاهی گردیده و همچنین مقاومت به تنش های زیستی و غیرزیستی را افزایش می دهد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر قارچ اندوفیت P. indica بر برخی پارامترهای مورفولوژیکی گیاه شنبلیله در شرایط تنش نیترات کادمیم در سیستم هواکشت بود. این پژوهش بصورت آزمایش فاکتوریل (فاکتور اول: شاهد، 3 و 6 میلی گرم در لیتر نیترات کادمیم و فاکتور دوم: شاهد، میسیلیوم و اسپور) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کادمیم، تعداد برگ، طول ریشه ، ارتفاع کل، وزن تر و خشک ریشه ، وزن تر و خشک اندام هوایی روند نزولی دارد و همچنین گیاهان تلقیح شده با قارچ در مقایسه با گیاهان شاهد از رشد و عملکرد بیشتری در شرایط تنش تنش برخودار بودند که این موضوع بر نقش مؤثر این قارچ در بهبود خصوصیات گیاه شنبلیله تحت شرایط تنش فلزات سنگین دلالت داشت.