25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر قارچ اندوفیتPiriformospora indica بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه سنبل الطیب در شرایط تنش خشکی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اندوفیت، گیاهان دارویی، تلقیح، تنش خشکی
سال 1396
پژوهشگران مهدی قبولی(استاد راهنما) ، زهرا موحدی(استاد مشاور)

چکیده

تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکنندة رشد و عملکرد گیاهان در بسیاری از مناطق دنیا است. قارچ P. indica به عنوان یک قارج اندوفیت شبه میکوریزی باعث تحریک رشد بسیاری از گونه های گیاهی گردیده و همچنین مقاومت به تنش های زیستی و غیرزیستی را افزایش می دهد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر قارچ اندوفیت P. indica بر برخی پارامترهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه سنبل الطیب در شرایط نرمال و تنش خشکی بود. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل روش های مختلف استفاده از قارچ ایندیکا (اسپور و میسیلیوم) به عنوان فاکتور اول و سطوح مختلف آبیاری (تنش خشکی و عدم تنش) به عنوان فاکتور دوم بود. نتایج حاصل نشان داد که تلقیح با قارچ P. indica سبب افزایش کلیه صفات اندازه گیری شده نسبت به گیاهان شاهد گردید به طوری که با کاهش میزان رطوبت خاک ارتفاع بوته، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی میزان کلروفیل و محتوی آب نسبی کاهش یافت و همچنین گیاهان تلقیح شده با قارچ در مقایسه با گیاهان شاهد از رشد و عملکرد بیشتری هم در شرایط تنش خشکی و هم در شرایط بدون تنش برخودار بودند که این موضوع بر نقش مؤثر این قارچ در بهبود خصوصیات گیاه سنبل الطیب تحت شرایط تنش خشکی دلالت داشت.