17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تغییرات میزان کربن آلی خاک در دو منطقه بحرانی و آسیبپذیر مراتع دشت قهاوند با ستفاده از سنجش از دور و GIS
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاخصهای طیفی کربن آلی خاک لندست 8 دشت قهاوند
سال 1396
مجله سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
پژوهشگران بهناز عطائیان ، سهیلا سادات هاشمی

چکیده

کربن آلی منبع اصلی مواد آلی خاک و شاخص کیفیت خاک در اکوسیستمهای طبیعی است. بنابراین پایش ذخایر کربن آلی خاک در شرایط مختلف برای مطالعه چرخه جهانی کربن ضروری به نظر میرسد. مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان کربن آلی خاک در دو منطقه بحرانی و آسیبپذیر از دشت قهاوند که دارای اکوسیستم مرتعی بوده و در دهههای گذشته بیابانزایی گستردهای را شاهد بوده است، انجام شد. نمونهبرداری خاک سطحی تا عمق 20 سانتیمتر در 63 نقطه به صورت تصادفی در دو منطقه بحرانی و آسیبپذیر انجام شد. بررسی تغییرات کربن آلی خاک در دو منطقه نشان داد که تفاوت معنیداری در سطح یک درصد بین دو منطقه آسیبپذیر و بحرانی وجود دارد. همچنین میزان کربن آلی خاک حاصل از نمونهها با نتایج حاصل از شاخصهای طیفی تصویر ماهواره لندست 8 مقایسه شد. ،MSAVI ،SAVI ،RVI ،NDVI سپس، تعداد نه شاخص مختلف پوشش گیاهی و روشنایی شامل مربوط به 63 نقطه نمونهگیری زمینی بر اساس تصویر BI و NDBI ،WDVI ،OSAVI ،TSAVI ،SAVI ،RVI ،NDVI ماهوارهای اردیبهشت ماه سال 1395 محاسبه شد. شاخصهای ماهوارهای همبستگی پیرسون نسبتاً خوبی با میزان کربن آلی خاک به BI و NDBI ،OSAVI ،TSAVI ،MSAVI 0 از خود نشان دادند. این / 0- و 48 /44 ،0/39 ،0/40 ،0/41 ،0/38 ،0/38 ،0/ به ارزش 41 R ترتیب با 2 نتایج نشاندهنده امکان استفاده از شاخصهای طیفی تصویر ماهوارهای لندست 8 جهت بررسی ومطالعه ذخایر کربن آلی خاک در دشت قهاوند است.