18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف بور از آب آلوده با نانو رس مونت موریلونایت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بور، حذف، آب، نانو ذره، رس مونت موریلونیت
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی ، عیسی سلگی ، سهیلا سادات هاشمی

چکیده

بور عنصری شبه فلز است که در لیتوسفر و هیدروسفر به صورت وسیعی وجود دارد. اگرچه در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی شود، اما می تواند در کمپلکس با اکسیژن و دیگر عناصر وجود داشته باشد. به منظور حذف بور توسط نانو ذره رس مونت موریلونیت از آب عوامل موثر در جذب بور از آب را در شرایط بهینه مانند پی اچ 8، مدت زمان تماس 01 دقیقه و غلظت جاذب 2 میلی گرم بر لیتر مورد مطالعه قرار داده و با در نظر گرفتن شرایط بهینه، 8 ،6 ،4 ،2 ، ایزوترمهای جذب در غلظتهای 1 3 میلی گرم بر گرم، در زمان 01 دقیقه / و 01 میلی گرم بر لیتر بور انجام شد. در پی اچ 8 میزان جذب 3 3 میلی گرم بر گرم جاذب در شرایط بهینه بدست آمد. ایزوترم جذب بور با رس / 4 میلی گرم بر گرم و در غلظت جاذب 2 گرم بر لیتر 5 / میزان جذب 7 1 برازش پیدا نمود که بیانگر وجود سطوح جذبی غیرهمگن و چند لایه میباشد، هم چنین / مونت موریلونیت به معادله فروندلیچ با ضریب همبستگی 997 4 میلی گرم بر گرم برآورد گردید. این نتایج نشان دهنده این موضوع است که رس / ظرفیت جذب برای رس مونت موریلونیت با اعمال شرایط بهینه 3 مونت موریلونیت در مقایسه با جاذبهای دیگر جاذب موثری در حذف بور از آب محسوب میگردد.