20 مرداد 1399
زهرا وارسته خانلري

زهرا وارسته خانلری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سینیتیک رهاسازی پتاسیم از خاک باغات انگور شهرستان ملایر
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سرعت رهاسازی، پتاسیم، اسید آلی، باغ انگور.
سال 1395
پژوهشگران محبوبه ضرابی(استاد راهنما) ، زهرا وارسته خانلری(استاد مشاور)

چکیده

سرعت رهاسازی پتاسیم از خاک، در فراهمی پتاسیم خاکها اهمیت فوقالعادهای دارد. هدف از این 30- 0 سانتیمتری) و زیرسطحی ( 60 - مطالعه، بررسی سرعت رهاسازی پتاسیم، در ده خاک سطحی ( 30 سانتیمتری) از باغات انگور شهرستان ملایر و شش خاک سطحی تیمار شده با ترکیبات آلی شامل تفاله انگور، کود دامی، کود مرغی و کود ورمیکمپوست دامی و مقایسه معادلات عمده سینتیکی و انتخاب بهترین معادله جهت توصیف مکانیسم رهاشدن پتاسیم از خاکها میباشد. بدین منظور مطالعات آزمایشگاهی برای 0 مولار، بر روی رهاسازی / بررسی تأثیر سه عصارهگیر کلریدکلسیم، اسید مالیک و اسیداگزالیک با غلظت 01 48 و 72 ساعت صورت گرفت. میانگین پتاسیم ،10 ،6 ،3 ،1 ،0/5،0/ پتاسیم از نمونه خاکها در زمانهای 25 629 میلیگرم بر کیلو- / تجمعی رهاشده در خاکهای سطحی، در مدت زمان مورد مطالعه با اسیدمالیک ( 3 944 میلیگرم بر کیلوگرم)، / 466 میلیگرم بر کیلوگرم) و در اسیداگزالیک ( 4 / گرم)، بیشتر از کلرید کلسیم ( 8 بیشتر از اسیدمالیک و کلریدکلسیم به دست آمد. در خاکهای زیر سطحی نیز، میانگین رهاسازی توسط سه 506/ 830 میلیگرم بر کیلوگرم) > اسیدمالیک ( 2 / عصارهگیر، به ترتیب زیر بدست آمد: اسیداگزالیک ( 7 385 میلیگرم بر کیلوگرم). رهاسازی در تمام خاکها در مراحل / میلیگرم برکیلوگرم) > کلریدکلسیم ( 1 اولیه سریع بوده و در مراحل بعدی با سرعت کمتر تا انتهای آزمایش ادامه داشت. سرعت رهاسازی تجمعی پتاسیم با استفاده از معادلات مرتبه صفر، مرتبه اول، مرتبه دوم، تابع توانی، الوویچ و پخشیدگی پارابولیک بررسی شد. به علت تأیید دادهها با معادلات پخشیدگی پارابولیکی، مرتبه اول، الوویچ و توانی این امکان وجود دارد که فرآیند رهاسازی در خاکها متأثر از پدیده پخشیدگی باشد. میانگین ثابت سرعت رهاسازی در معادله الوویچ که بهترین معادله در بین معادلات توجیه کننده رهاسازی میباشد، در عصارهگیری با کلریدکلسیم، 140 میلیگرم بر کیلوگرم در / 80 و 9 /1 ،59/ اسیدمالیک و اسیداگزالیک، در خاکهای سطحی به ترتیب 4 126 میلیگرم بر کیلوگرم در ساعت بدست / 67 و 7 /0 ،50/ ساعت، و در خاکهای زیرسطحی به ترتیب 3 آمد. افزودن ترکیبات آلی به شش خاک سطحی باعث افزایش پتاسیم تجمعی رهاشده توسط عصارهگیر 0 مولار شد. بیشترین افزایش در پتاسیم تجمعی رهاشده در خاکهای تیمار شده با کود / کلریدکلسیم 01 4/ 65 درصد نسبت به خاک شاه