20 مرداد 1399
زهرا وارسته خانلري

زهرا وارسته خانلری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
سینتیک رهاسازی پتاسیم از خاک باغ انگور شهرستان ملایر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سینتیک رهاسازی، پتاسیم، باغ انگور ، ملایر
سال 1394
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، زهرا وارسته خانلری

چکیده

سرعت رهاسازی پتاسیم، رد فراهمی پتاسیم خاک ها اهمیت فوق العاده ای دارد. یکی از عناصر غذایی ضروری برای انگور پتاسیم می باشد، هدف از این مطالعه ، بررسی سرعت رهاسازی پتاسیم در خاک باغات انگور و مقایسه معادلات عمده سینتیکی و انتخاب بهترین معادله جهت توصیف مکانیسم رهاشدن پتاسیم از خاکها بود. بدین منظور مطالعات ازمایشگاهی بر روی تاثیر کلرید کلسیم و اسید مالیک با غلظت 0.01 مولار از نمونه خاکها در مدت زمان 0.25 تا 72 ساعت صورت گرفت. میانگین پتاسیم رهاشده در مدت زمان مورد مطالعه با اسید مالیک بیشتر از کلسیم کلرید بود. رهاسازی در تمام خاکها در مراحل اولیه سریع بود و در مراحل بعدی با سرعت کمتر تا انتهای ازمایش ادامه داشت. سرعت رهاسازی تجمعی پتاسیم با استفاده از معادلات بررسی شد. بر اساس ضریب تشخیص () بهترین مدلها شناخته شدند. به علت تائید داده ها با معادلات پخشیدگی پارابولیکی، مرتبه اول و توانی این امکان وجود دارد که فرایند رهاسازی در خاک ها متاثر از پدیده پخشیدگی باشد.