20 مرداد 1399
زهرا وارسته خانلري

زهرا وارسته خانلری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تصفیه آبهای آلوده به کادمیوم توسط نانو ذرات اکسید زیرکنیوم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو ذره، تصفیه، اکسید زیرکنیوم، کادمیوم، آب
سال 1394
پژوهشگران شهریار مهدوی ، زهرا وارسته خانلری ، داود اخضری

چکیده

در سالهای اخیر فعالیتهای صنعتی منجر به آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی توسط فلزات سنگین شده است. این ترکیبات، مقاوم در برابر تجزیه و دارای توان انتقال در زنجیره- های غذایی میباشند، لذا توجه ویژه در خصوص دفع آنها ضروری به نظر میرسد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نانو ذره اکسید زیرکنیوم بر حذف یون کادمیوم از آب میباشد. به منظور تعیین شرایط بهینه جذب متغییرهایی چون پهاش، غلظت جاذب، مدت زمان تماس و 60 و 100 ،30 ،20 ، دما مورد بررسی قرار گرفت و در مطالعات ایزوترمی با غلظتهای 10 میلیگرم بر لیتر کادمیوم شاخصهای بهینه جذب از جمله پهاش 3، غلظت جاذب 4 میلی- گرم بر لیتر، زمان تماس 30 دقیقه و دمای 25 درجه سانتیگراد اعمال گردید. میزان واجذب از جاذب نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ایزوترم به معادله فروندلیچ با ضریب همبستگی 0 و ثابت سرعت / 0/95 ، در مطالعات سینتیکی معادله شبه مرتبه دوم با ضریب همبستگی 99 0/11 (گرم بر میلی گرم بر دقیقه) بر داده ها برازش پیدا کردند. نتایج بیانگر این موضوع است 12 درصد به / 46 میلیگرم برگرم و میزان دفع 31 / که اکسید زیرکنیوم با ظرفیت جذب 20 عنوان جاذبی موثر و پایدار در تصفیه کادمیوم از آب می باشد.