20 مرداد 1399
زهرا وارسته خانلري

زهرا وارسته خانلری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعات ترمودینامیکی جذب یون نیترات توسط پوسته چوبی اصلاح شده گردو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پوسته چوبی اصلاح شدهگردو ، ترمودینامیک، نیترات
سال 1396
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، زهرا وارسته خانلری

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر دما بر جذب یون نیترات و بدست آوردن پارامترهای ترمودینامیکی جذب یون نیترات توسط پوسته چوبی اصلاح شده گردو )جاذب( درغلظت 6 گرم در لیتر جاذب، و اسیدیته برابر 6 انجام شد. مطالعات ترمودینامیکی در دماهای 40 - 15 درجه سانتی گراد انجام شد. بیشترین درصد جذب یون نیترات ) 4 / 84 %( در دمای 20 درجه سانتی گراد بدست آمد.پارامترهای ترمودینامیکی محاسبه شدند. مقدارانرژی آزاد گیبس، آنتالپی و آنتروپی به دست آمده نشان داد جذب آنیون نیترات به صورت خودبخودی، گرماگیر و با کاهش بینظمی در حد فاصل مایع جامد همراه است.با توجه به نتایج به دست آمده، جاذب اصلاح شده سازگار با محیط زیست بوده و توانایی خوبی در جذب آنیون نیترات از محلول آبی دارد.