گروه روانشناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه روانشناسی

سعيد  آرياپوران
گروه روانشناسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: روانشناسي عمومي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: s.ariapooran@malayeru.ac.ir
مهدي  عبداله زاده رافي
گروه روانشناسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: روانشناسي كودكان استثنايي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: Rafi.mehdi@gmail.com
يداله  قاسمي پور
گروه روانشناسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: روانشناسي-سلامت
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: ghasemipour14@gmail.com
جواد  كريمي
گروه روانشناسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: مشاوره
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: j.karimi@malayeru.ac.ir