گروه مهندسی کامپیوتر

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی کامپیوتر

سجاد  اسفندياري
گروه مهندسي كامپيوتر
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي كامپيوتر نرم افزار
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: esfandyari@malayeru.ac.ir
حميدرضا  افتخاري
گروه مهندسي كامپيوتر
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: hreftekhari@gmail.com
مه بانو  زهره وندي
گروه مهندسي كامپيوتر
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي كامپيوتر
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: zohrevandi_m@yahoo.com
داور  گيوكي
گروه مهندسي كامپيوتر
دانشكده فني مهندسي
تخصص: كامپيوتر
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: davood.giveki@gmail.com