گروه مهندسی مکانیک

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مکانیک

فرشاد  اكبري پناه
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مكانيك-مكانيك جامدات
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: f.akbaripanah@malayeru.ac.ir
هادي  تقوي فر
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: haditaghavifar@yahoo.com
مهدي  حسيني
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مكانيك-طراحي جامدات
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.hosseini27@gmail.com
حميد رضا  حيدري
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مكانيك
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: hr.heidari@malayeru.ac.ir
سيد عليرضا  رسولي
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مكانيك-ساخت و توليد
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: seyedalirezarasouli@gmail.com
علي  شهرجردي
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: shahrjerdi@malayeru.ac.ir
مهدي  كاظمي
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مكانيك
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: kazemi@malayeru.ac.ir
حميدرضا  كاوياني
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مكانيك- تبديل انرژي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: ahr-kaviani@malayeru.ac.ir
محمود  مرادي
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي مكانيك
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: moradi.malayeru@gmail.com