گروه محیط زیست

احمد  براتي
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: محيط زيست
رتبه علمی: مربی
ایمیل: a.barati@malayeru.ac.ir
نسرين  حسن زاده
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: آلودگي محيط زيست- توكسيكولوژي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: nasrinhassanzadeh@gmail.com
ايمان  سعيدي
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: علوم و مهندسي محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: Isaeedi@malayeru.ac.ir
عيسي  سلگي
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: محيط زيست-آلودگي محيط زيست
رتبه علمی: استاد
ایمیل: e.solgi@yahoo.com
كامران  شايسته
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: برنامه ريزي محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: ka_shayesteh@yahoo.com
محمد رضا  گيلي
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: سنجش ازراه دور و GIS
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: Environment.Rs.Gis@Google.com
ثمر  مرتضوي
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: آلودگي محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mortazavi.s@gmail.com
مير مهرداد  ميرسنجري
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: علوم محيط زيست- مديريت و توسعه محيط زيست
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: mmmirsanjari@malayeru.ac.ir