گروه آمار

محمد  آتله خاني
گروه آمار
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: آمار
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.atlehkhani@malayeru.ac.ir
پريسا  تركمان
گروه آمار
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: آماررياضي
رتبه علمی: مربی
ایمیل: torkaman356@gmail.com
اميد  چترآبگون
گروه آمار
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: آمار
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: o.chatrabgoun@malayeru.ac.ir
مهدي  راسخي
گروه آمار
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: آمار
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.rasekhi@malayeru.ac.ir