گروه فلسفه و کلام اسلامی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه فلسفه و کلام اسلامی

ناصرالدين  حسن زاده تبريزي (بازنشسته)
گروه فلسفه و كلام اسلامي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: فلسفه
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: n_hassanzadeh@yahoo.com
جمال  سروش
گروه فلسفه و كلام اسلامي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: الهيات و معارف اسلامي-حكمت متعاليه
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: jsorush@yahoo.com
مهين  كرامتي فرد
گروه فلسفه و كلام اسلامي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: فلسفه و كلام اسلامي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mahinkeramati@yahoo.com