گروه زیست شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زیست شناسی

نيره  اولنج
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
تخصص: زيست شناسي-سيستماتيك گياهي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: n.olanj@malayeru.ac.ir
آرش  بابايي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
تخصص: ميكروبيولوژي گرايش ايمونو-بيوتكنولوژي پزشكي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: a.babaei@malayeru.ac.ir
مريم  رحيمي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
تخصص: دكتري سلولي تكويني جانوري
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: maryam_rahimi61@yahoo.com
محمد  ستاري كيكله
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
تخصص: بيو فيزيك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل:
حديث  طوافي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
تخصص: ميكروبيولوژِي (پزشكي و مولكولي)
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: hadistavafi@yahoo.com
سعيده  قياسوند
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
تخصص: ژنتيك مولكولي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: saeedeh2070@yahoo.com
بهروز  محمد پرست
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
تخصص: زيست شناسي-يبوتكنولوژي گياهي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: bmp2013@yahoo.com
معصومه  ملكي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
تخصص: زيست شناسي-فيزيوگوژي گياهي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: masoumehmalki@khayam.ut.ac.ir