گروه تولید و ژنتیک گیاهی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه تولید و ژنتیک گیاهی

رضا  الماسي
گروه توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
تخصص: بيماري شناسي گياهي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: rezaalmasi@ymail.com
مجيد  دكامين
گروه توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
تخصص: اكولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: majiddekamin@yahoo.com
مجيد  رستمي
گروه توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
تخصص: زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: M.rostami@malayeru.ac.ir
محمد  عبدلي
گروه توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
تخصص: اصلاح نباتات
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: abdoli_m@malayeru.ac.ir
مهدي  قبولي
گروه توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
تخصص: بيوتكنولوژي در كشاورزي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: M.ghabooli@malayeru.ac.ir
زهرا  موحدي
گروه توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
تخصص: مهندسي كشاورزي-اصلاح نباتات
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: zahra_movahedi_312@yahoo.com