گروه حقوق

رسول  احمدي فر
گروه حقوق
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: حقوق خصوصي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: rahmadifar@malayeru.ac.ir
حامد  چگيني
گروه حقوق
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: حقوق جزا و جرم شناسي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: hch.chegini@yahoo.com
مهرانگيز  روستائي
گروه حقوق
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: حقوق كيفري و جرم شناسي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.roustaie@gmail.com
سيد سجاد  كاظمي
گروه حقوق
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: حقوق جزا و جرم شناسي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: sskazemi92@gmail.com
حبيب اله  كياني
گروه حقوق
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: حقوق بين الملل
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: dr.kiani90@gmail.com