گروه علوم ورزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم ورزشی

ياسين  حسيني
گروه علوم ورزشي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: بيومكانيك ورزشي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: yasin.hoseiny@gmail.com
غلام حسين  رحيمي
گروه علوم ورزشي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: فيزيولوژي ورزش
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: SportScience@malayeru.ac.ir
اكبر  سازوار
گروه علوم ورزشي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: فيزيولوژي ورزشي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: a_sazvar@yahoo.com
محمد  محمدي
گروه علوم ورزشي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: تربيت بدني
رتبه علمی: مربی
ایمیل: M.mohammadi@malayeru.ac.ir