03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد،فعالیت آنزیم های گوارشی، جمعیت میکروبی و بافت شناسی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با پروتئین تک یاخته
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آنزیم، باکتری اسید لاکتیک، پروتئین تک یاخته، پودر ماهی
سال 1402
مجله علوم و فنون شیلات
پژوهشگران عباس زمانی ، سعید خلجی

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی استفاده از پروتئین تک یاخته باکتریایی (IPL68) به عنوان جایگزین پودر ماهی بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم های گوارشی (پروتئاز، لیپاز و α-آمیلاز)، جمعیت میکروبی و بافت شناسی روده بچه ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان (وزن متوسط: 0/55± 2/51 گرم) برای ­مدت 6 هفته بود. پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی صفر (D1)، 75 (D4)، 50 (D3)، 25(D2) و 100 درصد (D5) پودر ماهی تهیه گردید. بررسی شاخص­ افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت و شاخص کبدی نشان داد در جیره آزمایشی D3 بطور معنی داری بالاتر از سایر جیره های غذایی بودند (P<0/05). ضریب تبدیل غذایی در جیره آزمایشی D3 و D5 به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را با یک اختلاف معنی دار نشان داد (P<0/05). میزان نرخ بقاء در جیره های آزمایشی 100 درصد بود. بیش­ترین میزان فعالیت آنزیم­های پروتئاز، لیپاز و α-آمیلاز در روده ماهیان تغذیه شده با جیره آزمایشی D3 مشاهده شد که نسبت به جیره های غذایی D4 و D5 اختلاف معنی­داری را نشان داد (P<0/05). بیشترین تعداد کل باکتری و باکتری های اسید لاکتیک در جیره غذایی D3 مشاهده شد که با سایر جیره های غذایی اختلاف معنی داری داشت (P<0/05). بیشترین ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی D3 مشاهده شد که با جیره های D1، D2 و D4 اختلاف معنی داری نداشت ولی با جیره غذایی D5 اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05>P ). براساس نتایج بدست آمده، جیره غذایی حاوی 50 درصد پروتئین تک یاخته نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین­ کمان مناسب باشد.