01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدآمینه متیونین بر فاکتورهای رشد و ترکیب بدن و پروفایل اسید آمینه بچه ماهی ازون برون Acipenser stelatus) )
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
اسید امینه متیونین، بچه ماهی ازون برون، شاخصهای رشد، ترکیب لاشه
سال 1401
پژوهشگران لیما طیبی ، داود محمد رضائی

چکیده

متیونین یک اسید آمینه ضروری برای ماهیان بوده که کمبود آن باعث کاهش رشد و کارایی غذا میشود. این پژوهش با هدف بررسی اثر افزایش اسید آمینه متیونین بر بهبود عملکرد شاخصهای رشد و ترکیب بدن بچه ماهی ازون برون ) Acipenser stellatus ( صورت گرفت. بدین منظور تعداد 022 قطعه بچه ماهی 02 گرمی به طور تصادفی در 02 تانک توزیع شدند و دوبار در روز به میزان 4درصد 0 درصد( در طی 8 هفته تغذیه / 0 درصد، 5 / 2 درصد، 5 / وزن بدن با جیرههای غذایی حاوی سطوح مختلف اسید آمینه متیونین ) 5 شدند. شاخصهای رشد و تغذیه شامل ضریب چاقی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، شاخص وزن بدن، شاخص احشائی و همچنین ترکیب لاشه بدن ارزیابی شدند. بر اساس نتایج حاصله در بین پارامترهای مورد ارزیابی، به جز 2/ ضریب تبدیل غذایی، تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مختلف مشاهده شد ) 25 P< ) . براین اساس، بیشترین میزان 0 درصد متیونین مشاهده شد. همچنین حضور متیونین / عملکرد شاخصهای رشد و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار حاوی 5 0 درصد میگردد. ازاین رو طبق نتایج حاصله، میتوان بیان کرد که افزودن / در جیره سبب افزایش مقدار پروتئین و چربی در تیمار 5 0 درصد در جیره بچه ماهی ازون برون سبب بهبود عملکرد رشد میگردد.