01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدآمینه متیونین بر فاکتورهای رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی ازون برون (Acipenser stelatus)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسید امینه متیونین ماهی ازون برون شاخص های رشد ترکیب بدن
سال 1402
مجله محیط زیست جانوری
پژوهشگران لیما طیبی ، داود محمد رضائی

چکیده

متیونین یک اسید آمینه ضروری برای ماهیان بوده که کمبود آن باعث کاهش رشد و کارایی غذا می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثر افزایش اسید آمینه متیونین بر بهبود عملکرد شاخص های رشد و ترکیب بدن بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) صورت گرفت. بدین منظور تعداد 200 قطعه بچه ماهی 20 گرمی به طور تصادفی در 10 تانک توزیع شدند و دوبار در روز به میزان 4 درصد وزن بدن با جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف اسید آمینه متیونین (0/5 درصد، 1/5 درصد، 2/5 درصد) در طی 8 هفته تغذیه شدند. شاخص های رشد و تغذیه شامل ضریب چاقی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، شاخص وزن بدن، شاخص احشائی و هم چنین ترکیب لاشه بدن ارزیابی شدند. بر اساس نتایج حاصله در بین پارامترهای مورد ارزیابی، به جز ضریب تبدیل غذایی، تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مختلف مشاهده شد (0/05