01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر افزودن پودر زردچوبه ) Curcuma longa ( بر رفتارهای تغذیه ای و عملکردی بره های پرواری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: وزن گیری، پودر زردچوبه، فراسنجه های خونی، رفتارهای تغذیه ای
سال 1402
پژوهشگران مجتبی یاری ، مهدی هدایتی

چکیده

چکیده استفاده از گیاه دارویی زردچوبه در جیره می تواند باعث افزایش هضم و جذب خوراک و بهبود رشد در بره های پرواری شود. این تحقیق به منظور بررسی اثر پودر زردچوبه ) ongaCurcuma l ( بر پارامترهای عملکرد، رشد، فراسنجه های خونی و رفتارهای تغذیه ای بره های نر پرواری انجام شد. در این آزمایش از 22 راس بره نر در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و 4 تکرار به مدت 5 هفته استفاده شد . میزان مصرف خوراک و رفتارهای تغذیه ای ) 22 ساعت آخر طرح میزان استراحت، میزان مصرف خوراک و نشخوار( اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق اختلاف معن ی داری را در بین پارامترهای عملکرد و رشد نشان نداد. در بین تیمارهای مختلف رفتارهای تغذیه ای تفاوت معنی داری را نشان ندادند فقط نشخوار کردن به ازای یک کیلوگرم ماده خشک مصرفی در بین تیمارهای مختلف معنی دار شد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان گفت که افزودن پودر زردچوبه در سطوح سه گرم و شش گرم به جیره غذایی تاثیرمعنی داری بر مصرف خوراک، افزایش وزن، رفتارهای تغذیه ای و فراسنجه های خونی نداشته است. کلمات کلیدی: وزن گیری، پودر زردچوبه، فراسنجه های خونی، رفتارهای تغذیه ای