01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با دیجستا بر عملکرد جوجه های گوشتی در جیره های آردی و پلت
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سویا دیجستا
سال 1396
پژوهشگران سعید خلجی ، مجتبی یاری

چکیده

آزمایشی برای بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف دیجستا در جیره های آردی و پلت بر عملکرد، پاسخ ایمنی، فعالیت آنزیمی و سلامت دستگاه گوارش جوجه های گوشتی انجام پذیرفت. برای انجام این آزمایش تعداد 1000 قطعه جوجه یک روزه نر (راس 308) در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار ، 5 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده گردید. 5 نوع جیره (کنترل، 25، 50، 75 و 100 درصد پروتئین دیجستا) فرموله و به 2 شکل آردی و پلت تولید شدند. در این آزمایش ابتدا پروتئین فراهم شده از سویا در جیره پایه محاسبه و سپس 25، 50، 75 و 100 درصد پروتئین سویا با پروتئین فراهم شده از دیجستا جایگزین گردید. افزایش وزن، میزان خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها بصورت هفتگی در هر پن مورد اندازه گیری قرار گرفت. 2 قطعه جوجه در سنین 21 و 42 روزگی کشتار و وزن نسبی قطعات لاشه اندازه گیری و میزان pH بخش های مختلف دستگاه گوارش اندازه گیری شد و همچنین مورفولوژی ایلئوم نیز در این سنین مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی فعالیت آنزیم های پروتئازی و کربوهیدارزی روده از دوازدهه و قسمتی از ژژنوم نمونه برداری گردید. در سنین 21 و 42 از 2 قطعه پرنده از هر پن نمونه خون برای بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی گرفته شد. نمونه جیره های آماده شده برای بررسی تغییرات ساختاری در پروتئین با طیف سنجی FTIR مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که جایگزینی کنجاله سویا با دیجستا در سطوح مختلف در جیره های پلت و آردی بطور معنی داری باعث افزایش وزن بدن در سنین مختلف گردید (05/0>P). نتایج مربوط به ضریب تبدیل غذایی نیز نشان داد که جایگزینی سویا با دیجستا در جیره های پلت باعث کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی در سنین مختلف گردید (01/0>P). در جیره های آردی تفاوت معنی داری در ضریب تبدیل غذایی مشاهده نگردید. خوراک مصرفی در جیره های پلت و آردی تفاوت معنی داری در طول آزمایش در بین تیمارها نشان نداد. استفاده از دیجستا در جیره های پلت باعث کاهش معنی دار سطح اوره و اسید اوریک پلاسما در سنین 21 و 42 روزگی گردید (01/0>P و 05/0>P). همچنین سطح کلسترول، تری گلیسرید و LDL پلاسما با مصرف دیجستا کاهش معنی داری در جیره های پلت در سنین 21 و 42 روزگی نشان داد. فاکتورهای بیوشیمیایی خون تفاوت معنی داری بین تیمارها در جیره های آردی نشان نداد. نتایج بدست آمد