01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کود دی آمونیوم فسفات به عنوان مکمل فسفر برفراسنجه های خونی و عملکرد بره های نر نژاد مهربان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دی آمونیوم فسفات، دی کلسیم فسفات، بره پرواری، متابولیتهای خونی
سال 1395
پژوهشگران مجتبی یاری ، سعید خلجی

چکیده

برای بررسی اثرات کود دی آمونیوم فسفات ) DAP ( و دی کلسیم فسفات ) DCP ( به عنوان مکمل فسفره از 12 رأس برهی نر نژاد مهربان با وزن اولیهی 49 / 3 ± 87 / 24 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 93 روزاستفاده شد. تقریباً 30 درصد از کل فسفر مصرفی از طریق خوراک از این دو مکمل تامین شد.در این مطالعهمادهی خشک مصرفی روزانهی دامهای تیمار دی آمونیوم فسفات، نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود و تمایل معنی داری در این مورد خاص مشاهده شد) 09 / 0 = P ( و افزایش وزن روزانهی تیمار دی آمونیوم فسفات به صورت عددی بالاتر بود . غلظت فسفر و آلکالین فسفاتاز سرم دامهای تیمار شده با مکمل دی آمونیوم فسفات به طور معنی داری از تیمار شاهد بیشتر بود ) 05 / 0 > P (.در این پژوهش ضریب تبدیل دامهای تیمار شده با دی کلسیم فسفات و دی آمونیوم فسفات مشابه بود. نتایج آزمایش حاضر بیان می کند که دی آمونیوم فسفات زمانیکه تقریباً یک سوم کل فسفر مصرفی در برههای پرواری را تشکیل دهد میتواند جایگزین خوبی برای دی کلسیم فسفات باشد.