01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فراسنجه های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ های تخم گذار های لاین - W-36 تغذیه شده با جیرههای حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی های خوراکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسید پروپیونیک، روی، عصارۀ آویشن، عصارۀ پونۀ کوهی، فلاوومایسین، مرغهای تخم گذار.
سال 1397
مجله علوم دامی ایران
پژوهشگران میلاد منافی ، مهدی هدایتی ، مجتبی یاری

چکیده

به منظور بررسی تأثیر برخی افزودنی های خوراکی در مقایسه با پادزیست )آنتی بیوتیک( محرک رشد فلاوومایسین، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار، پنج تکرار و بیست قطعه مرغ در هر تکرار با استفاده از 300 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن سفید، سویه های لاین - W-36 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، پادزیست محرک رشد فلاوومایسین به میزان 05 / 0 درصد جیره و ترکیب افزودنی خوراکی شامل عصاره های گیاهی آویشن و پونۀ کوهی، اسید پروپیونیک و مکمل روی به میزان 1 / 0 درصد جیره بود که در سه دورۀ متوالی دو هفته ای درمجموع به مدت 42 روز برای تغذیه در اختیار مرغ های تخم گذار قرار داده شدند. نتایج این بررسی نشان دادند، استفاده از ترکیب افزودنی خوراکی سبب بهبود معنی داری در ضریب تبدیل خوراک، درصد تولید تخم مرغ و عیار پادتن )تیتر آنتی بادی( علیه آنفلوانزا و لیپوپروتئین با چگالی پایین در سرم خون نسبت به گروه شاهد شد ) 05 / 0 ≥ P (. مقادیر شاخص های پاداکسندگی )آنتی اکسیدانی( سرم خون شامل غلظت سلنیوم، ویتامین E ، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در مرغهای تغذیه شده با جیرۀ حاوی ترکیب افزودنی خوراکی نسبت به دو گروه تیماری دیگر به صورت معنی داری افزایش یافت ) 05 / 0 ≥ P (. تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی داری بر صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی خون به غیر از لیپوپروتئین با چگالی پایین نداشتند ) 05 / 0 ≤ P (. بنابر نتایج این آزمایش به نظر میرسد که افزودنی خوراکی مورد بررسی میتواند به عنوان جایگزین پادزیست محرک رشد در جیرۀ غذایی مرغ های تخم گذار استفاده شود.