01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
با هدف بررسی اثرات مقایسه ایی عصاره ی هیدروالکلی گل میخک با قارچ بر تغییرات هماتوکریت و هموگلوبین در جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
یک،گل میخک، هموگلوبین، هماتوکریت، جوجه گوشتی
سال 1397
پژوهشگران مهدی هدایتی ، مجتبی یاری ، مهدی قبولی

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثرات مقایسه ایی عصاره ی هیدروالکلی گل میخک با قارچ بر تغییرات هماتوکریت و هموگلوبین در جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون انجام شد. 192 قطعه جوجه نر سویه راس 308 به صورت تصادفی در 8 گروه آزمایشی و 3 تکرار و در هرتکرار 8 قطعه جوجه به مدت 6 هفته با جیره بر پایه ذرت و سویا تغذیه شدند. . از روز اول گروه 0 میلی گرم بر کیلو گرم وزن زنده دگزامتازون؛ گروه سوم، جیره پایه و 300 میلی / های آزمایشی شامل )گروه اول، شاهد؛ گروه دوم، جیره پایه و 2 در آب؛ گروه پنجم، جیره P.Indica گرم بر کیلو گرم وزن زنده عصاره ی هیدروالکلی گل میخک در آب؛ گروه چهارم، جیره پایه و 10 سی سی 0 میلی گرم بر کیلو گرم وزن زنده دگزامتازون،گروه / پایه و 300 میلی گرم بر کیلو گرم وزن زنده عصاره ی هیدروالکلی گل میخک در آب و 2 0 میلی گرم بر کیلو گرم وزن زنده دگزامتازون؛ گروه هفتم؛ جیره پایه و 300 میلی گرم بر / در آب و 2 P.Indica ششم، جیره پایه و 10 سی سی در آب؛ گروه هشتم، جیره پایه و 300 میلی گرم بر کیلو گرم وزن P.Indica کیلو گرم وزن زنده عصاره ی هیدروالکلی گل میخک و 10 سی سی 0 میلی گرم بر کیلو گرم وزن زنده دگزامتازون( اعمال شد. افزودن / در آب و 2 P.Indica زنده عصاره ی هیدروالکلی گل میخک + 10 سی سی ب ه صورت جداگانه و همراه با هم باعث افزایش معنی دار هماتوکریت و هموگلوبین شد P.Indica عصاره ی هیدروالکلی گل میخک و پروبیوتیک در اثر های متقابل پروبیوتیک و .(P< تزریق دگزامتازون در 35 و 42 روزگی فقط بر روی هموگلوبین تفاوت معنی دار مشاهد شد( 0.05 .(P<0.05) دگزامتازون در 35 و 42 روزگی بر روی هموگلوبین هیچ تفاوت معنی داری مشاهده نشد. اثر های متقابل عصاره ی میخک و دگزامتازون در 42 روزگی بر هموگلوبین هیچ تفاوت معنی داری مشاهد نشد. در 42 روزگی مصرف دگزامتازون و پروبیوتیک و عصاره میخک هیچ تاثیر معنی داری می توانند بر فاکتورهای Priformospora Indica بر هموگلوبین نداشت. در مجموع این مطالعه نشان داد، عصاره ی هیدروالکلی