01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات مقایسه ایی عصارهی اتانولی گل میخک و قارچ بر تیتر ایمنی در جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آنفولانزا، پروبیوتیک، جوجه گوشتی، گل میخک، نیوکاسل
سال 1397
پژوهشگران مهدی هدایتی ، مجتبی یاری ، مهدی قبولی

چکیده

چکیده ب ه عنوان پروبیوتیک بر روی Priformospora Indica این آزمایش با هدف بررسی مقایسه ایی اثرات عصاره ی اتانولی گل میخک با قارچ گیاهی تیتر ایمنی در جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون انجام شد. 192 قطعه جوجه نر سویه راس 308 بصورت تصادفی در 8 گروه آزمایشی و 3 تکرار و در هرتکرار 8 قطعه جوجه به مدت 6 هفته با جیره بر پایه ذرت و سویا تغذیه شدند. از همان روز اول گروه های آزمایشی شامل)گروه 0 دگزامتازون؛ گروه سوم، جیره پایه و 300 میلی گرم عصاره ی هیدروالکلی گل میخک در آب؛ گروه چهارم، / اول، شاهد؛ گروه دوم، جیره پایه و 2 0/ در آب؛ گروه پنجم، جیره پایه و 300 میلی گرم عصاره ی هیدروالکلی گل میخک در آب و 2 P.Indica جیره پایه و 10 سی سی 0 دگزامتازون؛ گروه هفتم؛ جیره پایه و 300 میلی گرم عصاره ی / در آب و 2 P.Indica دگزامتازون،گروه ششم، جیره پایه و 10 سی سی در آب؛ گروه هشتم، جیره پایه و 300 میلی گرم عصاره ی هیدروالکلی گل میخک + 10 سی P.Indica هیدروالکلی گل میخک و 10 سی سی به آب P.indica 0 دگزامتازون( اعمال شد. نتایج مطالعه نشان داد افزودن عصاره ی هیدروالکلی گل میخک و / در آب و 2 P.Indica سی .(P< مصرفی جوجه ها به صورت توأمان باهم و جداگانه در تیتر نیوکاسل و آنفولانزآ تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه شاهد ایجاد کرد ( 0.05 تزریق دگزامتازون باعث کاهش معنی دار تیتر نیوکاسل و آنفولانزا شد. اثر تزریق دگزامتازون به جوجه های که عصاره ی هیدروالکلی گل میخک را دریافت کرده فقط باعث کاهش تیتر نیوکاسل شد.