01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تغذیه پربیوتیک XPC® در قبل و بعداز شیرگیری بر عملکرد گوساله های هلشتاین
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
محیط کشت مخمر XPC، گوساله، رشد، ضریب تبدیل غذایی
سال 1394
پژوهشگران مجتبی یاری ، سعید خلجی

چکیده

استفاده از پربیوتیک های بر پایه مخمر در نشخوارکنندگانی که توسعه شکمبه در آن ها کامل شده است، باعث افزایش خوشخوراکی غذا، تحریک باکتری های هضم کننده فیبر، بهبود تخمیر و قابلیت هضم خوراک می گردد. نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد که استفاده از پربیوتیک های بر پایه مخمردر جیره گوساله ها می تواند موجب بهبود کارایی استفاده از خوراک، افزایش pHشکمبه و افزایش تولید بوتیرات و استات شود. هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر افزودن پربیوتیک XPC® بر عملکرد گوساله های هلشتاین در دوره های قبل و بعد از شیرگیری بود.