01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تغذیه دو سطوح پروتئین عبوری در استارتر های بر پایه جو و ذرت بروی صفات عملکرد ی در گوساله های شیرخوار هلشتای ن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گوساله شیرخوار، قابلیت هضم، عملکرد، پودر گوشت و استخوان، نشاسته
سال 1401
پژوهشگران مجتبی یاری ، سعید خلجی

چکیده

مقدمه: کنجاله سویا به دلیل داشتن الگوی مناسب اسیدهای آمینه و خوش خوراکی، همواره از بهترین منابع پروتئینی در تغذیه خوراک آغازین در گوساله های شیرخوار بوده است. از دیدگاه تغذیه نشخوارکننده بالغ، بخش زیادی از پروتئین کنجاله سویا در شکمبه تجزیه می شود و بخش کمی از آن به روده فرار می کند. اخیرا قیمت کنجاله سویا در ایران افزایش یافته است و پیدا کردن جایگزین آن در تغذیه می تواند روی سود اقتصادی گاوداری موثر باشد. پودر گوشت و استخوان دارای پروتئین خام بالا است که بخش زیادی از آن عبوری هست. اهداف انجام این آزمایش این بودند که آیا پودر گوشت می تواند جایگزین بخشی از کنجاله سویا در استارترهای گوساله های شیرخوار با دو نوع منبع نشاسته )ذرت در مقایسه با جو( شود و همچنین اینکه بالا بردن بخش پروتئین عبوری استارتر از طریق استفاده از پودر گوشت و استخوان در استارترهایی بر پایه جو و ذرت چه تاثیر می تواند در عملکرد گوساله های شیرخوار داشته باشد. مواد و روش ها: آزمایشی با استفاده از 40 رأس گوساله شیرخوار هلشتاین انجام گرفت. تیمارها شامل استارتر بر پایه ذرت و استارتر بر پایه ذرت با پودر گوشت و استخوان تا سطح حدود 10 درصد ماده خشک پودر گوشت ،)CSBM ( کنجاله سویا استارتر بر پایه جو با پودر گوشت و ،)BSBM( استارتر بر پایه جو و کنجاله سویا ،)CMBM( جایگزین شده با کنجاله سویا بودند. گوساله ها تا سه )BMBM ( استخوان تا سطح حدود 10 درصد ماده خشک پودر گوشت جایگزین شده با کنجاله سویا روز اول با آغوز مادرشان تغذیه شدند و بعد از آن با شیر به روش افزایش تدریجی و بعد کاهش تدریجی تغذیه شدند. در طول دوره آزمایش ،مقدار خوراک مصرفی گوساله ها، وزن بدن، دور سینه و قد به صورت هفتگی و در ساعت معینی ثبت می شدند. به صورت معنی داری وزن بدن، ماده خشک مصرفی و افزایش BMBM نتایج و بحث: نتایج نشان داد که گوساله های تیمار وزن روزانه و اندازه گیری های مربوط به رشد اسکلتی بیشتری در قبل از شیرگیری، بعد از شیرگیری و در کل دوره آزمایش در در تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر متابولیت های خون نداشتند. گوساله .)P > 0/ مقایسه با سایر تیمار ها داشتند ) 05 مقدار نیتروژن بیشتری از طریق مدفوع دفع کردند وقابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و BSBM های مصرف کننده جیره در نتیجه، جایگزینی بخشی از کنجاله سویا با پودر گوشت و .)P > 0/ پروتئین خام