01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تغذیه ایی ترکیب طبیعی محرک رشد بر خصوصیات تولیدی بلدرچین ژاپنی تخم گذار
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
محرک رشد، پروبیوتیک، عملکرد، بلدرچین ژاپنی تخم گذار
سال 1396
پژوهشگران میلاد منافی ، مهدی هدایتی ، سعید خلجی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تغذیه ای ترکیب طبیعی محرک رشد بر خصوصیات تولیدی بلدرچین ژاپنی تخم گذار، مطالعه ای با 180 قطعه بلدرچین ژاپنی تخم گذار از سن 37 تا 42 هفتگی در قالب طرح کاملا" تصادفی با 3 گروه آزمایشی و هر گروه آزمایشی 4 تکرار و 15 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. گروه های آزمایشی شامل: گروه آزمایشی اول: دریافت کننده جیره پایه بدون افزودنی، گروه آزمایشی دوم: دریافت کننده جیره پایه همراه با آنتی بیوتیک محرک رشد و گروه آزمایشی سوم دریافت کننده جیره پایه به همراه ترکیب طبیعی محرک رشد بوده است. در پایان هر روز تعداد تخم مرغ تولیدی، دان مصرفی و تعداد پرنده تلف شده محاسبه گردیدند. صفات بیوشیمیایی، ایمنی و مورفولوژی روده کوچک در پایان دوره و صفات تولیدی و عملکردی در دو دوره زمانی 3 هفته ابتدایی و 3 هفته انتهایی آزمایش، بررسی شدند. نتایج به دست آمده از این بررسی بیان دارد که کمترین ضریب تبدیل غذایی و خوراک مصرفی و بیشترین وزن تخم مرغ و درصد تولید در گروه آنتی بیوتیک محرک رشد بوده که تفاوت معنی داری با سایر گروه های آزمایشی داشته و ماندگاری این گروه آزمایشی نیز بیشترین میزان بوده است. گروه آزمایشی دریافت کننده ترکیب طبیعی محرک رشد کمترین میزان آنزیم های کبدی و کمترین میزان تری گلیسرید و کلسترول و LDL را داشته که با سایر گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری داشته و از نظر تیتر ایمنی این گروه آزمایشی بیشترین میزان تیتر ایمنی علیه ویروس های نیوکاسل و آنفلوآنزا را به طور معنی دار داشته است. در بررسی ریخت شناسی ایلئوم نیز بیشترین ارتفاع ویلی و کمترین عمق کریپت و سلول های گابلت برای گروه دریافت کننده ترکیب طبیعی محرک رشد بوده و بیشترین نسبت ارتفاع به عمق کریپت نیز در این گروه دیده شده است.