01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات گیاهان دارویی شنبلیله ، مرزه ومخلوط ای از هر دو گیاهان دارویی ،بر روی فراسنجه های بیوشیمیایی مرغ تخم گذار های لاین w-36 در درسنین 75 هفتگی تا 87 هفتگی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شنللیله ، مرزه، جراسن ه دای بیوشیمیایی ، مرغ تخم گذار
سال 1396
پژوهشگران مهدی هدایتی ، میلاد منافی ، سعید خلجی

چکیده

این آزمایش جهت ارزیابی اثررا گیراه شرنللیله ، مررزه و مللرو ی از درردو گیراه برروی جراسرن ه دای بیوشیمیایی مرغ دای تلر گررار ان رام گرجرتم آزمرایش در طاحرک ررت کرام ت رادجی برا 128 ططعه مرغ تل گرار، در 4 تیمرار شرامت تیمرار شرادد کره در آه گیراه دارویری اسرتهاده نشرده بود، تیمار 2( حاوی 1درصرد گیراه شرنللیله ، تیمرار 3( حراوی 1 درصرد گیراه مررزه ، تیمرار 4( حراوی 1 درصد از در در گیاه دارویی )نی درصد گیاه شرللیله بره دمرراه نری درصرد گیراه مررز ه(، برا 8 تکررار مرغ در در تکرار 4 ططعه به مرد 3دوره 21 روز ان رام گرجرتم نترایش نشراه مری ددرد کره اسرتهاده از تیمرار 2 ، ترراثیر معنرری داری برررروی میررراه کلسررترول در 3 دوره داشررته، امررا ترراثیر معنرری دار در میررراه تررری گلیسرریرید، HDL و LDL نررداردم تیمررار 3 ، ترراثیر معنرری داری برررروی میررراه کلسررترول در 3 دوره داشته، امرا تراثیر معنری دار در میرراه ترری گلیسریرید ، HDL و LDL نرداردم تیمرار 4 ، تراثیر معنری داری برروی میرراه کلسرترول در 3دوره داشرته، امرا تراثیر معنری دار در میرراه ترری گلیسریرید ، HDL و LDL نرررداردماما اثررررا دوره و دوره در تیمرررار در کلسرررترول ترررری گلیسررریرید ، HDL و LDL معنی داره بروده اسرت از ایرن م لاحر نتی ره میگیرری اسرتهاده ازگیراه دارویری شرنللیله و مرزه و مللوط دردو تاثیر معنی داری میراه کلسترول دارندم