01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای عصاره اتانولی ترخون با آنتی بیوتیک محرک رشد بر صفات عملکردی، بیوشیمیایی، پاسخ ایمنی و جمعیت باکتری های روده ای در جوجه گوشتی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ترخون، جوجه گوشتی، عملکرد، فراسنجه های خونی، پاسخ های ایمنی، جمعیت باکتریایی روده ای، آنتی بیوتیک.
سال 1394
پژوهشگران مهدی هدایتی(استاد راهنما) ، میلاد منافی(استاد مشاور) ، سعید خلجی(استاد مشاور)

چکیده

در این آزمایش 192 قطعه جوجه گوشتی (راس 308) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 12 مشاهده در هر تکرار به منظور بررسی اثر مصرف عصاره اتانولی ترخون در دو سطح مختلف بر عملکرد، فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و جمعیت باکتری های روده ای جوجه های گوشتی در مقایسه با مصرف آنتی بیوتیک محرک رشد مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) تیمار شاهد دریافت کننده جیره پایه، 2) تیمار دریافت کننده جیره پایه به همراه 045/0 درصد آنتی بیوتیک محرک رشد فلاوومایسین، 3) تیمار دریافت کننده جیره پایه به همراه 05/0 درصد عصاره اتانولی ترخون و 4) تیمار دریافت کننده 1/0 درصد عصاره اتانولی ترخون همراه با جیره پایه. جیره ها از روز 1 تا 42 روزگی در اختیار جوجه ها قرار داده شدند. خوراک مصرفی و افزایش وزن به صورت هفتگی و ضریب تبدیل و ماندگاری محاسبه گردید. در پایان دوره از هر تکرار دو جوجه انتخاب شده که بعد از نمونه گیری جهت آزمایشات ایمنی و بیوشیمیایی، نمونه گیری جهت بررسی اندام های احشایی و شمارش باکتری های روده ای با کشتار جوجه ها انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف عصاره ترخون در هر دو سطح 05/0 و 1/0 درصد بر مصرف خوراک در کل دوره اختلاف معنی داری با گروه شاهد و آنتی بیوتیک نداشت. اثر تیمار های آزمایشی در مورد افزایش وزن و ضریب تبدیل تنها در هفته اول پرورش تاثیر معنی دار نشان داد (05/0P<). از نظر فراسنجه های بیوشیمیایی خون، تری گلیسیرید، تیمار 1/0 درصد ترخون کاهش معنی داری با گروه آنتی بیوتیک و گروه شاهد نشان داد (05/0P<). اثر تیمار ها بر تیتر ایمنی علیه نیوکاسل و آنفولانزا اختلاف معنی داری نشان نداد. سطوح ترخون 05/0 و 1/0 درصد به طور معنی داری تعداد باکتری های سالمونلا، اشرشیا کولی و کلی فرم را کاهش داد (05/0P<). نتایج نشان داد که مصرف عصاره ترخون در سطح 1/0 درصد، تری گلیسیرید را کاهش داده و همچنین سطوح 1/0 و 05/0 درصد ترخون جمعیت باکتری های اشرشیا کولی، سالمونلا و کلی فرم را به طور معنی داری کاهش می دهد.